Redis 适用场景对比列表

动态扩容能力系统复杂度开发复杂度运维复杂度
主从复制+SentinelNo简单简单简单
TwemproxyNo简单简单稍微复杂
3.0 ClusterYes简单简单复杂
CodisYes复杂简单复杂
应用层面preshardingYes复杂复杂视开发的水平而定


已发布

分类

作者:

标签