pr命令 – 将文本文件转换成适合打印的格式

pr命令用来将文本文件转换成适合打印的格式,它可以把较大的文件分割成多个页面进行打印,并为每个页面添加标题。

语法格式: pr [参数]

常用参数:

-h为页指定标题

参考实例

将较大的文件分割成多个页面进行打印:

[[email protected] ~]# pr test.txt

为页指定标题 :

[[email protected] ~]# pr -h 'Hello World' test.txt

将文件内容分割成多列进行打印:

[[email protected] ~]# pr -6 test.txt


已发布

分类

作者:

标签