tput命令 – 初始化和操作会话

tput命令将通过 terminfo 数据库对您的终端会话进行初始化和操作。通过使用 tput,您可以更改几项终端功能,如移动或更改光标、更改文本属性,以及清除终端屏幕的特定区域。

语法格式:tput [参数]

setb用于设置背景颜色
setf用于设置前景颜色

参考实例

移动光标并显示信息:

[[email protected] ~]# tput sc [[email protected] ~]# tput cup 23 45 [[email protected] ~]# echo “Input from tput/echo at 23/45” [[email protected] ~]# tput rc

将背景颜色更改为黄色,将前景颜色更改为红色:

[[email protected] ~]# tput setb 6 tput setf 4


已发布

分类

作者:

标签